Free cookie consent management tool by TermsFeed

Υποτροφίες

Όροι & Διαδικασίες

12ο Πρόγραμμα Υποτροφιών - Aκαδημαϊκό έτος 2024-2025

Βασικές προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων για τo Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου είναι οι κάτωθι:

Ι. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μόνον υποψήφιοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

ΙΙ. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν προτάσεις για διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή με κεντρικό θέμα μελέτης την Κύπρο, θα εξαιρούνται αυτομάτως από την διαδικασία αξιολόγησης. 

IΙI. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών ή Κυπριακών ΑΕΙ. Δυνατότητα υποβολής αίτησης δίνεται σε όσους έχουν βαθμό αποφοίτησης (προπτυχιακό) τουλάχιστον οκτώ (8,00). Προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακό) σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια. Η σειρά κατάταξης αποφοίτησης του υποψηφίου, κατά το ακαδημαϊκό έτος που αποφοίτησε ή κατά την συγκεκριμένη ορκωμοσία, αποτελεί κριτήριο που θα συνεκτιμηθεί κατά την διαδικασία επιλογής των υποτρόφων. Εάν απαιτηθεί, ο υποψήφιος θα υποχρεούται να υποβάλει, μαζί με το πτυχίο του, και βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή της Σχολής για την σειρά κατάταξης αποφοίτησης. 

IV. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν ή την επίσημη γλώσσα του προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να είναι κάτοχοι επίσημου αποδεικτικού, πτυχίου ή διπλώματος γλωσσομάθειας που να είναι σε ισχύ και ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου υποδοχής. 

V. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν λάβει αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει έως την 30ή Ιουνίου 2024.

VI. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών ή χώρες, ανά έτος.

VII. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης εκτός εάν το Πανεπιστήμιο υποδοχής το επιβάλλει προσωρινά λόγω συνθηκών δημόσιας υγείας ή ανωτέρας βίας.

VIII. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές προπτυχιακού επιπέδου που οδηγούν στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού́ επιπέδου (Ιntegrated Μaster).

IX. Το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπό του www.sylviaioannoufoundation.org ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

I. Συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση, θα πρέπει να είναι ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf, και όπου υποδεικνύεται στην αίτηση, θα υποβάλλονται στα συγκεκριμένα πεδία.

II. Αντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου. 

III. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 4 σελίδες) στην Ελληνική γλώσσα, με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, τις σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, δεξιότητες και λοιπά προσόντα. Επιπλέον, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις ή/και βραβεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, καθώς και δημοσιεύσεις του. 

IV. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (30 Απριλίου 2024), υποβάλλουν αρχικά μόνο την αναλυτική βαθμολογία με τον μέχρι τότε μέσο όρο βαθμολογίας τους. Εφόσον δεν είναι διαθέσιμο την ημέρα που υποβάλλουν την αίτηση, υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αντίγραφο του πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και την τελική βαθμολογία τους, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, η αίτηση αποσύρεται από την διαδικασία αξιολόγησης.

V. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας σε ισχύ και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου υποδοχής. 

VI. Εκτύπωση του προγράμματος μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών που έχουν επιλέξει, από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή της Σχολής υποδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο πρόγραμμα σπουδών. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποτροφιών, οι υπότροφοι δεν θα έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το πρόγραμμα σπουδών που έχουν υποβάλει και το οποίο έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, παρά μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα θα εκτιμήσει, κατά την ελεύθερη κρίση του. 

VII. Επίσημο έγγραφο από το Πανεπιστήμιο υποδοχής που δηλώνει ότι το πρόγραμμα σπουδών απαιτεί παρακολούθηση με φυσική παρουσία.

VIII. Συνοπτικό, περιγραφικό κείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών που έχουν επιλέξει. Οι υποψήφιοι θα πρέπει στο κείμενο αυτό, να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, πώς σχετίζεται με την Κύπρο καθώς και τους μελλοντικούς τους στόχους. 

IX. Ειδικά για σπουδές επιπέδου Master, επίσημο έγγραφο από το Πανεπιστήμιο υποδοχής που δηλώνει αν είναι υποχρεωτική η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

X. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους).

XI. Βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή αποδοχής από το Πανεπιστήμιο υποδοχής προσωπικά προς τον υποψήφιο. Στην περίπτωση που εκκρεμεί η γνωστοποίηση αποδοχής, απαιτείται αντίγραφο της αλληλογραφίας του υποψηφίου με το Πανεπιστήμιο υποδοχής για το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αφορά η παρούσα προκήρυξη, καθώς και αντίγραφο συμπληρωμένης αίτησης για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία. 
Εφόσον δεν είναι διαθέσιμη την ημέρα που υποβάλλουν την αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org, το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2024, επιστολή του Πανεπιστημίου ή της Σχολής υποδοχής με την οποία θα πιστοποιείται πως ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για το Πρόγραμμα Σπουδών που επιδιώκει.

ΧII. Έγγραφο του Πανεπιστημίου ή της Σχολής υποδοχής που θα αναφέρει το ετήσιο κόστος σπουδών (δίδακτρα μόνο). Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου όπου θα αναγράφεται το ετήσιο κόστος σπουδών που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο ή την Σχολή υποδοχής.

XIII. Συστατικές επιστολές από μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, αφού αναφερθούν οι λόγοι, συστατικές επιστολές από επιστήμονες που εργάζονται εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Δεν ορίζεται ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων συστατικών επιστολών. Στην περίπτωση που οι καθηγητές επιθυμούν να αποστείλουν απευθείας την συστατική επιστολή στο Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συστατικών επιστολών είναι η 30η Απριλίου 2024.

XIV. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (π.χ. έντυπο Ε-9 ή πιστοποιητικό ακίνητης ιδιοκτησίας) και εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου έτους του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει) καθώς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά των γονέων του. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης θα εξαιρούνται από την διαδικασία αξιολόγησης. Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν μετά την καταληκτική ημερομηνία, εκτός των επιμέρους αναφερόμενων εξαιρέσεων, δεν θα γίνονται δεκτά.

Όροι και Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

Ι. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος, έως και την 30η Απριλίου 2024 (23:59). Η υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αποδοχή ή επιλογή της για χορήγηση υποτροφίας.

ΙΙ. Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Απριλίου 2024 δεν θα γίνονται δεκτές. Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, συνεπάγεται την απόρριψη της σχετικής αίτησης.

ΙΙΙ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα το καθένα ξεχωριστά και μόνον σε μορφή pdf (μεγέθους έως 2MB), ενώ, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν επικυρωμένα αντίγραφα. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται. 

IV. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση στην Ελληνική γλώσσα. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Διαφορετικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους σε μία από τις δύο αυτές γλώσσες. 

V. Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και διατάξεις της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς και τις αξιολογικές κρίσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος. Επίσης δηλώνει ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή του, στα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, δικαιολογητικά ή/και λοιπό υλικό, είναι αληθή και ακριβή.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org.

Ειδικές διατάξεις χορήγησης υποτροφιών

Ι. Στην περίπτωση που η αίτηση προκριθεί, η έναρξη της υποτροφίας θα πραγματοποιηθεί αφού υποβληθούν επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΙΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η χορήγηση της υποτροφίας, είναι ο υπότροφος να υπογράψει Συμφωνητικό στο οποίο αναφέρονται οι κύριες υποχρεώσεις του Ιδρύματος.

ΙΙΙ. Το ποσό της υποτροφίας θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του υποτρόφου, που τηρεί σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα του τόπου μονίμου κατοικίας του και θα υποδείξει εγγράφως ο ίδιος στο Ίδρυμα. Το ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά ακαδημαϊκή περίοδο (εξάμηνο, τετράμηνο ή άλλο, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής) και με την υποχρέωση να προσκομιστεί από τον υπότροφο:

  • αποδεικτικό ακαδημαϊκής επίδοσης «Λίαν Καλώς», ή ισότιμο προκειμένου για σπουδές με διαφορετικό σύστημα βαθμολόγησης, και
  • βεβαίωση παρακολούθησης.

Σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η εξόφληση των διδάκτρων στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Η απόφαση για την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων θα λαμβάνεται κατά περίπτωση. 

IV. Τυχόν τέλη, κρατήσεις ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για τη λήψη της υποτροφίας, βαρύνει τον κάθε δικαιούχο αυτής ξεχωριστά.

V. Ο υπότροφος οφείλει, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, να αποστείλει στη Γραμματεία Υποτροφιών του Ιδρύματος (στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org), αντίγραφο του τίτλου σπουδών του και της διπλωματικής του εργασίας. Επίσης, υποχρεούται να παρουσιάζει την εργασία του κατά τη διάρκεια ή και μετά το πέρας των σπουδών του, κατόπιν πρόσκλησης του Ιδρύματος. 

VI. Η Υποτροφία μπορεί να ανανεωθεί για διάστημα πέραν του ενός έτους, εφόσον ο υπότροφος καταθέσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, αίτηση για ανανέωσή της και αποδεικτικό από το Πανεπιστήμιο υποδοχής που να αναφέρεται λεπτομερώς η επίδοσή του. 

Διαδικασία αξιολόγησης και αποτελέσματα

Ι. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει κατά την ελεύθερη κρίση της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος τους υποψηφίους που επιλέγει για να λάβουν υποτροφία. 

II. Σε περίπτωση ισοτιμίας ακαδημαϊκών προσόντων, προτεραιότητα δίδεται σε υποψηφίους με λιγότερα οικονομικά μέσα. 

III. Η Επιτροπή του Ιδρύματος, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσωπική συνέντευξη με τους υποψηφίους.

IV. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος είναι αρμόδιο για την τελική απόφαση και επιλογή των υποτρόφων. Εκείνο αποφασίζει, κατά την ελεύθερη κρίση του, τη χορήγηση ή μη υποτροφίας και δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων.

V. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών θα γνωστοποιηθούν σε όλους τους υποψηφίους ατομικά και γραπτώς, με επιστολή που θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έως το τέλος Ιουλίου 2024. Καμία πληροφορία δεν δίνεται τηλεφωνικώς. 

Στοιχεία επικοινωνίας  

Σημειώνεται ότι για απορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation μπορείτε να συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις. Eρωτήματα που δεν έχουν καλυφθεί, μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org.