Free cookie consent management tool by TermsFeed

Sylvia Ioannou Foundation

Όροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα μας η οποία ανήκει και διαχειρίζεται από το εδρεύον στο Λιχτενστάιν, Κοινωφελές Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου (εφεξής το «SICF»). Παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης προσεκτικά διότι η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας. Το SICF διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Το τροποποιημένο κείμενο των Όρων Χρήσης θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα.

1. Πνευματική ιδιοκτησία του SICF

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην παρούσα Ιστοσελίδα ανήκουν αποκλειστικά στο SICF. Τα δικαιώματα αυτά έχουν νομίμως κατοχυρωθεί από το SICF και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και από διεθνείς συμβάσεις.

Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, αρχείο και στοιχείο είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα (ενδεικτικά: ψηφιοποιημένα βιβλία, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο κλπ.) επιτρέπεται μόνο όταν αυτή εξυπηρετεί προσωπικούς, εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Εάν συγγράψετε οιοδήποτε κείμενο (εργασία, επιστημονικό άρθρο) ή προβείτε σε δημόσια ανακοίνωση έχοντας λάβει πληροφορίες από την Ιστοσελίδα, θα πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύσετε την Ιστοσελίδα ως πηγή σας.

Απαγορεύεται αυστηρά να αντιγράψετε, αποθηκεύσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε, αναρτήσετε σε άλλες ιστοσελίδες, μεταδώσετε, μεταφορτώσετε σε server, διανείμετε, εκτελέσετε δημόσια, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα και εν γένει να εκμεταλλευτείτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Εν γένει απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν σας έχει εγγράφως επιτραπεί από το SICF.

Απαγορεύεται ρητά η εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να απέχουν από κάθε πράξη που έρχεται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευσή της ή θίγει αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του SICF.

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα ονόματα, οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, είτε είναι κατατεθειμένα είτε όχι, είναι ιδιοκτησία του SICF ή τρίτων συνεργαζόμενων με το SICF φορέων και προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο. To SICF δεν παραχωρεί καμία άδεια χρήσης των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων αυτών και κάθε αναπαραγωγή ή χρήση τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του SICF απαγορεύεται αυστηρά.

2. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Το SICF καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε η Ιστοσελίδα να είναι πάντα προσβάσιμη. Ωστόσο, το SICF δεν υπέχει ευθύνη σε περίπτωση δυσκολιών πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, σφαλμάτων κατά την πρόσβαση ή διακοπών στη σύνδεση, ανεξάρτητα από τις αιτίες που τις προκαλούν ούτε εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα είναι ασφαλής. Παρακαλούμε να επαληθεύσετε ότι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε δεν περιέχει ιούς και είναι σε άριστη κατάσταση.

3. Ποιότητα πληροφοριών και Περιορισμός Ευθύνης του SICF

Το SICF καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών που διαδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, το SICF δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου, της φύσης και των εν γένει ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν» (on an “as is” basis) και το SICF δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια πληροφορία είναι ανακριβής ή ελλιπής ή αναξιόπιστη ή τυχόν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

Εν γένει τo SICF, τα στελέχη, οι υπάλληλοί του και όσοι τρίτοι ασχολούνται με τη δημιουργία και συντήρηση της Ιστοσελίδας για λογαριασμό του SICF δεν υπέχουν καμία ευθύνη για παντός είδους ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που τυχόν προκληθούν λόγω της πρόσβασης, της χρήσης, ή της αδυναμίας πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.

Το SICF διατηρεί τα δικαιώματα: i) Nα επιφέρει τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες, χωρίς προειδοποίηση, ακόμη κι αν η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα διακοπεί προσωρινά λόγω των τροποποιήσεων αυτών και ii) Να καταργήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής καθώς και την πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, στοιχείο ή πληροφορία που δημοσιεύεται.

Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν στο μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του νόμου βαθμό.

4. Μη επιτρεπόμενες ενέργειες χρηστών

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια, που κατά την εύλογη κρίση του SICF, μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη και/ή παράνομη ή απαγορεύεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των κάτωθι:

- Ενέργειες που παραβιάζουν την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του SICF επί της Ιστοσελίδας, του λογισμικού, των σημάτων, λογοτύπων, διακριτικών τίτλων κλπ.

- Ενέργειες που παραβιάζουν είτε τα προσωπικά δεδομένα τρίτων (όπως π.χ. η ανάρτηση προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου τους) είτε άλλα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

- Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επίθεση στην Ιστοσελίδα, όπως η εισαγωγή ιών ή άλλων βλαβερών αρχείων στους διακομιστές (servers) του SICF ή στα ηλεκτρονικά συστήματά του.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παρέχεται κατόπιν εγγραφής ή μόνον σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, το SICF διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την πρόσβασή του χρήστη στην Ιστοσελίδα, εάν πιστεύει ότι αυτός έχει παραβιάσει τον νόμο ή/και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

5. Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους (links) σε εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων. Tο SICF δεν ελέγχει τις εν λόγω εξωτερικές ιστοσελίδες και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό περιέχεται ή είναι διαθέσιμο μέσω τέτοιων εξωτερικών ιστοσελίδων.

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, κάθε τροποποίησή τους, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας υπάγονται στο Ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.