Free cookie consent management tool by TermsFeed

Υποτροφίες

Συχνές ερωτήσεις

12ο Πρόγραμμα Υποτροφιών - Aκαδημαϊκό έτος 2024-2025

Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών;
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 30ή Απριλίου 2024 (23:59).

Το θέμα των μεταπτυχιακών σπουδών για το οποίο αιτούμαι υποτροφία, δεν έχει σχέση με την Κύπρο. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Όχι. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν προτάσεις για διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή με κεντρικό θέμα μελέτης την Κύπρο, θα εξαιρούνται αυτομάτως από την διαδικασία αξιολόγησης.
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation αφορά σε μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ ή Διδακτορικό) σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, αλλά με την Κύπρο ως θεματικό άξονα της πτυχιακής εργασίας.
Βασική προϋπόθεση, δηλαδή, είναι η νήσος Κύπρος να αποτελεί το κεντρικό θέμα μελέτης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής, ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών. Ενδεικτικά, το θέμα της έρευνας θα μπορούσε να είναι σχετικό με την ιστορία, την γεωγραφία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία κ.λπ. της Κύπρου.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον ελάχιστο βαθμό πτυχίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο βαθμός αποφοίτησης σε προπτυχιακό επίπεδο να είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00). Ο βαθμός αποφοίτησης μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχουν) θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση της αίτησης.

Δεν πληρώ όλες τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων. Η αίτησή μου θα προχωρήσει στην διαδικασία αξιολόγησης;
Όχι. Αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης θα εξαιρούνται από την διαδικασία αξιολόγησης.

Είμαι ήδη φοιτητής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία;
Ναι. Αίτηση για υποτροφία μπορούν να υποβάλουν υποψήφιοι που είναι ήδη μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Όρους και Διαδικασίες.

Οι προπτυχιακές μου σπουδές δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για διεκδίκηση υποτροφίας. Μπορώ να συμπληρώσω αίτηση;
Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (30ή Απριλίου 2024), υποβάλουν αρχικά μόνο την αναλυτική βαθμολογία με τον μέχρι τότε μέσο όρο βαθμολογίας τους. Εφόσον δεν είναι διαθέσιμο την ημέρα που υποβάλουν την αίτηση, υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αντίγραφο του πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και την τελική βαθμολογία τους, το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org.

Το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Μπορώ να κάνω αίτηση;
Βασική προϋπόθεση για την αίτηση είναι η νήσος Κύπρος να αποτελεί το κεντρικό θέμα μελέτης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής, ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών. Για την υποβολή της αίτησης, είναι απαραίτητη η καταγραφή του θέματος της μελέτης την οποία πρόκειται να εκπονήσει ο υποψήφιος. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριμένη πρόταση με την περίληψη (abstract) της εργασίας, ο αιτών έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει την πρότασή του, στην οποία θα πρέπει να περιγράψει τη σχέση του θέματος της μελέτης με την Κύπρο.

Το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο επιθυμώ να αιτηθώ υποτροφία είναι δωρεάν. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Ναι. Κατά την υποβολή της αίτησής σας, και στο πεδίο που πρέπει να υποβάλετε έγγραφο με το ποσό των διδάκτρων, θα υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρετε ότι δεν απαιτούνται δίδακτρα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.

Ποιο είναι το ποσό της υποτροφίας;
Ο αριθμός των υποτροφιών και το ποσό που διατίθεται ανά έτος, εξαρτάται από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και από τις εκάστοτε δυνατότητες του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου.

Χορηγούνται υποτροφίες για προγράμματα σπουδών που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως;
Δεν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Η μόνη εξαίρεση είναι το Πανεπιστήμιο υποδοχής να επιβάλλει εξ αποστάσεως μαθήματα λόγω συνθηκών δημόσιας υγείας ή ανωτέρας βίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει επίσημο έγγραφο από το Πανεπιστήμιο υποδοχής, με το οποίο να επιβεβαιώνονται τα παραπάνω.

Έχω υποβάλει αίτηση σε παλαιότερο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation και δεν είχα επιλεγεί. Μπορώ να υποβάλω για το φετινό πρόγραμμα;
Ναι. Οι αιτήσεις κάθε Προγράμματος Υποτροφιών αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ανά έτος, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις προηγούμενων ετών.

Είμαι ήδη υπότροφος του Sylvia Ioannou Foundation και θέλω να αιτηθώ ανανέωση της υποτροφίας. Συμπληρώνω εκ νέου την αίτηση;
Όχι. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του εαρινού εξαμήνου για περαιτέρω ενέργειες.

Ποια έγγραφα μπορώ να υποβάλω στο πεδίο που ζητείται εκκαθαριστικό σημείωμα εισοδήματος;
Το εκκαθαριστικό σημείωμα αφορά το ετήσιο εισόδημα σας. Στα αντίστοιχα πεδία θα πρέπει να υποβληθούν επίσημα έγγραφα που να δηλώνουν τα εισοδήματα τόσο τα δικά σας, όσο και των γονέων σας.
Όσοι υποψήφιοι εργάζονται στην Κύπρο, μπορούν να υποβάλουν Δήλωση εισοδήματος ή Πιστοποιητικό αποδοχών από το Τμήμα Φορολογίας ή Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου από το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Όσοι υποψήφιοι εργάζονται στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αφορούν το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος.

Ποια έγγραφα μπορώ να υποβάλω στο πεδίο που ζητείται δήλωση στοιχείων ακινήτων;
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων αφορά την ακίνητη περιουσία που έχετε στο όνομά σας. Στα αντίστοιχα πεδία θα πρέπει να υποβληθούν επίσημα έγγραφα που να τα δηλώνουν τα δικά σας ακίνητα, όσο και των γονέων σας.
Όσοι υποψήφιοι εργάζονται στην Κύπρο, μπορούν να υποβάλουν Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας που να αναφέρει την ακίνητη περιουσία στο όνομά σας.
Όσοι υποψήφιοι εργάζονται στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αφορούν το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος.

Οι γονείς μου είναι διαζευγμένοι. Ποια δικαιολογητικά υποβάλω στα πεδία σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία γονέων υποψηφίου;
Κατά την υποβολή της αίτησής σας, θα χρειαστεί να υποβάλετε τα οικονομικά στοιχεία και των δύο γονέων, για το ίδιο έτος.

Είμαι έγγαμος/η. Πρέπει να υποβάλω δικαιολογητικά σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία των γονέων μου στα αντίστοιχα πεδία;
Κατά την υποβολή της αίτησής σας, θα χρειαστεί να υποβάλετε τα οικονομικά στοιχεία, τόσο για εσάς, όσο και για τους γονείς σας, ακόμα και αν είστε παντρεμένοι.