Υποτροφίες

Συχνές ερωτήσεις

11ο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1 Μαρτίου 2023 έως 30 Απριλίου 2023.

Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών;
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 30ή Απριλίου 2023 (23:59).

Το θέμα των μεταπτυχιακών σπουδών για το οποίο αιτούμαι υποτροφία, δεν έχει σχέση με την Κύπρο. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Όχι. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν προτάσεις για διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή με κεντρικό θέμα μελέτης την Κύπρο, θα εξαιρούνται αυτομάτως από την διαδικασία αξιολόγησης.
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation αφορά σε μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ ή Διδακτορικό) σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, αλλά με την Κύπρο ως θεματικό άξονα της πτυχιακής εργασίας.
Βασική προϋπόθεση, δηλαδή, είναι η νήσος Κύπρος να αποτελεί το κεντρικό θέμα μελέτης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής, ανεξαρτήτου αντικειμένου σπουδών. Ενδεικτικά, το θέμα της έρευνας θα μπορούσε να είναι σχετικό με την ιστορία, την γεωγραφία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία κ.λπ. της Κύπρου.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον ελάχιστο βαθμό πτυχίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο βαθμός αποφοίτησης σε προπτυχιακό επίπεδο να είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00). Ο βαθμός αποφοίτησης μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχουν) θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση της αίτησης.

Δεν πληρώ όλες τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων. Η αίτησή μου θα προχωρήσει στην διαδικασία αξιολόγησης;
Όχι. Αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης θα εξαιρούνται από την διαδικασία αξιολόγησης.

Είμαι ήδη φοιτητής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία;
Ναι. Αίτηση για υποτροφία μπορούν να υποβάλλουν υποψήφιοι που είναι ήδη μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Όρους και Διαδικασίες.

Οι προπτυχιακές μου σπουδές δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για διεκδίκηση υποτροφίας. Μπορώ να συμπληρώσω αίτηση;
Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (30ή Απριλίου 2023), υποβάλλουν αρχικά μόνο την αναλυτική βαθμολογία με τον μέχρι τότε μέσο όρο βαθμολογίας τους. Εφόσον δεν είναι διαθέσιμο την ημέρα που υποβάλλουν την αίτηση, υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αντίγραφο του πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και την τελική βαθμολογία τους, το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org.

Το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Μπορώ να κάνω αίτηση;
Βασική προϋπόθεση για την αίτηση είναι η νήσος Κύπρος να αποτελεί το κεντρικό θέμα μελέτης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής, ανεξαρτήτου αντικειμένου σπουδών. Για την υποβολή της αίτησης, είναι απαραίτητη η καταγραφή του θέματος της μελέτης την οποία πρόκειται να εκπονήσει ο υποψήφιος. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριμένη πρόταση με την περίληψη (abstract) της εργασίας, ο αιτών έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει την πρότασή του, στην οποία θα πρέπει να περιγράψει τη σχέση του θέματος της μελέτης με την Κύπρο.

Το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο επιθυμώ να αιτηθώ υποτροφία είναι δωρεάν. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση;
Ναι. Κατά την υποβολή της αίτησής σας, και στο πεδίο που πρέπει να υποβάλετε έγγραφο με το ποσό των διδάκτρων, θα υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρετε ότι δεν απαιτούνται δίδακτρα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.

Χορηγούνται υποτροφίες για προγράμματα σπουδών που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως;
Δεν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Η μόνη εξαίρεση είναι το Πανεπιστήμιο υποδοχής να επιβάλλει εξ αποστάσεως μαθήματα λόγω συνθηκών δημόσιας υγείας ή ανωτέρας βίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει επίσημο έγγραφο από το Πανεπιστήμιο υποδοχής, με το οποίο να επιβεβαιώνονται τα παραπάνω.

Έχω υποβάλει αίτηση σε παλαιότερο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation και δεν είχα επιλεγεί. Μπορώ να υποβάλω για το φετινό πρόγραμμα;
Ναι. Οι αιτήσεις κάθε Προγράμματος Υποτροφιών αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ανά έτος, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις προηγούμενων ετών.

Είμαι ήδη υπότροφος του Sylvia Ioannou Foundation και θέλω να αιτηθώ ανανέωση της υποτροφίας. Συμπληρώνω εκ νέου την αίτηση;
Όχι. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του εαρινού εξαμήνου για περαιτέρω ενέργειες.